KZ SR

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej. KZ SR započalo svoju činnosť dňom 15. júla 1993 ako pokračovateľ v činnosti bývalého Československého kalibračného združenia v SR. Predmetom činnosti KZ SR je prispievať k tvorbe systému zabezpečovania jednotnosti a správnosti merania - metrologického poriadku v orgánoch a organizáciách v Slovenskej republike, zodpovedajúcej požiadavkám medzinárodných predpisov a prospešnosti pre užívateľov meradiel. Za tým účelom vytvárať tok informácii zo zahraničných metrologických pracovísk, z ÚNMS SR, vedeckých ústavov, vysokých škôl a odborných inštitúcii, vo vzťahu k orgánom štátnej správy, iným spoločenským alebo hospodárskym subjektom právnickým a fyzickým osobám presadzovať, uplatňovať a ochraňovať oprávnené záujmy členov KZ SR, ako aj jednotlivých účastníkov akcií KZ SR, pokiaľ sú tieto záujmy v zhode s cieľmi KZ SR, v oblasti medzinárodnej spolupráce pôsobiť v smere vytvárania vzájomnej dôvery voči medzinárodným a zahraničným orgánom , príp. organizáciám, ako aj jednotlivým subjektom kalibračnej služby šíriť dobré meno Slovenska s cieľom vytvárať podmienky vzájomnej kompatibility systémov metrologického zabezpečenia a uznávania výsledkov kalibrácie a tým odstraňovať technické prekážky obchodu, súvisiace s metrologickou činnosťou. Túto svoju činnosť realizovať najmä prostredníctvom EUROCAL-u, ktorého je zakladateľom a riadnym členom.

Predmet činnosti KZ SR

Predmetom činnosti KZ SR je prispievať k tvorbe systému zabezpečovania jednotnosti a správnosti merania - metrologického poriadku v orgánoch a organizáciách v Slovenskej republike, zodpovedajúcej požiadavkám medzinárodných predpisov a prospešnosti pre užívateľov meradiel. Za tým účelom vytvárať tok informácii zo zahraničných metrologických pracovísk, z ÚNMS SR, vedeckých ústavov, vysokých škôl a odborných inštitúcii, vo vzťahu k orgánom štátnej správy, iným spoločenským alebo hospodárskym subjektom právnickým a fyzickým osobám presadzovať, uplatňovať a ochraňovať oprávnené záujmy členov KZ SR, ako aj jednotlivých účastníkov akcií KZ SR, pokiaľ sú tieto záujmy v zhode s cieľmi KZ SR, v oblasti medzinárodnej spolupráce pôsobiť v smere vytvárania vzájomnej dôvery voči medzinárodným a zahraničným orgánom , príp. organizáciám, ako aj jednotlivým subjektom kalibračnej služby šíriť dobré meno Slovenska s cieľom vytvárať podmienky vzájomnej kompatibility systémov metrologického zabezpečenia a uznávania výsledkov kalibrácie a tým odstraňovať technické prekážky obchodu , súvisiace s metrologickou činnosťou. Túto svoju činnosť realizovať najmä prostredníctvom EUROCAL-u, ktorého je zakladateľom a riadnym členom.

Okrem vyššie uvedených všeobecných činností KZ SR realizovať nasledovné konkrétne činnosti, najmä:

  • Organizovať 2 x ročne konferencie a zhromaždenia KZ SR, ktoré dávajú priestor pre účastníkov na výmenu poznatkov, skúseností a noviniek v oblasti metrológie.
  • Organizovať vzdelávanie v oblasti merania a kalibrácie meradiel, skúšobníctva a managementu starostlivosti o jednotné a správne meranie (metrológia) v rámci integrovaného systému manažérstva (ISM) formou odborných kurzov a školení, zameraných na konkrétne oblasti a veličiny, pričom mnohé kurzy sú akreditované MŠ SR, s cieľom akreditovať celú oblasť vzdelávania prostredníctvom KZSR.
  • Organizovať medzilaboratórne porovnávacie merania v rôznych odboroch merania, kalibrácie a výkone skúšok podľa požiadaviek členov KZSR a záujemcov.
  • 4x za rok informovať prostredníctvom Novín KZ SR zvereňovaných na WEB-e (taktiež mailom posielané čenom KZSR v elektronickej podobe vo formáte PDF) o novinkách, zaujímavostiach, nových normách a legislatíve rešeršným spôsobom týkajúcej sa a súvisiacej s oblasťou manažérstva a realizácie merania a kalibrácie vo všetkých oblastiach priemyselnej činnosti a služieb.
  • Pripomienkovať návrhy legislatávnych dokumentov a koncepčných zámerov týkajúcich sa problematiky starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania spracovávaných prostredníctvom orgánov štátnej správy a akreditačnej služby.