Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky 2019

25.09.2019
(Škola dĺžky)
Kurz spojený s praktickými cvičeniami a možným získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka v dňoch 25. – 26. septembra 2019, Hotel SATELIT, Piešťany.

Vážení priatelia,

Výbor KZ SR pozýva všetkých svojich členov, začínajúcich i pokročilých metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol,  pracovníkov firemných útvarov riadenia kvality, vedúcich KL a pracovníkov, ktorí vykonávajú meranie dĺžky a kalibráciu meradiel dĺžky  na kurz, zameraný na poskytnutie odborného prehľadu teórie základov merania, praktického merania a spracovania a využívania nameraných výsledkov v oblasti merania a kalibrácie špecifikovanej účastníkom. Prednášať budú naši poprední odborníci z priemyselnej metrologickej praxe. 

V praktickej časti školenia lektori predvedú výkony meraní a kalibrácie pre vybrané štyri druhy meradiel dĺžky ako aj spracovanie výsledkov nameraných hodnôt, vrátane určenia neistoty merania pri meraní.  Účastníci majú zabezpečenú exkurziu v kalibračnom laboratóriu TSÚ Piešťany.

Účastníci kurzu majú možnosť po ukončení seminára preukázať spôsobilosť k výkonu merania a kalibrácie (v oblasti vymedzenej účastníkom) kontrolným testom a pred skúšobnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej skúšky obdržia certifikát o odbornej spôsobilosti, z kurzu.

Program a prihláška na stiahnutie (DOC):