Informácia z 51. zhromaždenia KZSR

21.12.2019

V dňoch 5. - 6. novembra 2019 sa konalo v hoteli Bešeňová, priamo v areáli vodného parku Bešeňová, už 51. zhromaždenie Kalibračného združenia SR spojené s odbornou konferenciou.

Pri odbornom aj spoločenskom programe sa stretlo 111 účastníkov zo 63 firiem. V hlavnom programe odznelo 10 odborných prednášok z oblasti metrologickej legislatívy, akreditácie, zaujala prednáška o novinkách v neistotách.

Druhý deň odzneli príspevky týkajúce sa novej definície Ampéru ako základnej jednotky sústavy SI, novej definície termodynamickej teploty K.

Ďalej sme sa venovali meraniu teploty a kalibrácii meradiel teploty v podmienkach SHMÚ, bezkontaktnému meraniu teploty, metódam, vývoju a princípu.

Záverečné prednášky sa venovali meraniu emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a taktiež zaujala prednáška o supravodivosti.

V rámci interného rokovania KZ SR predseda Ing. Jakab informoval o prebiehajúcich MLPM a o cene R. Spurného. V krátkej prezentácii Ing. Roubalík informoval o účasti na stretnutí členov EUROCAL v Macedónsku,  o obsahu rokovania a o úlohách na ďalšie obdobie.

Súčasťou konferencie bola aj sekcia TACHOGRAFY, kde druhý deň v samostatnej sekcii tachografov (31 účastníkov) odznelo 5 prednášok týkajúcich sa tachografov druhej generácie, zákonným požiadavkám a predpisom v danej oblasti.