Úvod

Kalibračné združenie Slovenskej republiky (KZ SR) je otvorenou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby pôsobiace v oblasti merania a kalibrácie meradiel alebo zainteresované na problematike s ňou súvisiacej. KZ SR započalo svoju činnosť dňom 15. júla 1993 ako pokračovateľ v činnosti bývalého Československého kalibračného združenia v SR. Predmetom činnosti KZ SR je prispievať k tvorbe systému zabezpečovania jednotnosti a správnosti merania - metrologického poriadku v orgánoch a organizáciách v Slovenskej republike, zodpovedajúcej požiadavkám medzinárodných predpisov a prospešnosti pre užívateľov meradiel. Za tým účelom vytvárať tok informácii zo zahraničných metrologických pracovísk, z ÚNMS SR, vedeckých ústavov, vysokých škôl a odborných inštitúcii, vo vzťahu k orgánom štátnej správy, iným spoločenským alebo hospodárskym subjektom právnickým a fyzickým osobám presadzovať, uplatňovať a ochraňovať oprávnené záujmy členov KZ SR, ako aj jednotlivých účastníkov akcií KZ SR, pokiaľ sú tieto záujmy v zhode s cieľmi KZ SR, v oblasti medzinárodnej spolupráce pôsobiť v smere vytvárania vzájomnej dôvery voči medzinárodným a zahraničným orgánom , príp. organizáciám, ako aj jednotlivým subjektom kalibračnej služby šíriť dobré meno Slovenska s cieľom vytvárať podmienky vzájomnej kompatibility systémov metrologického zabezpečenia a uznávania výsledkov kalibrácie a tým odstraňovať technické prekážky obchodu, súvisiace s metrologickou činnosťou. Túto svoju činnosť realizovať najmä prostredníctvom EUROCAL-u, ktorého je zakladateľom a riadnym členom.


Oznamujeme Vám, že k 1.11.2018 dochádza ku zmene adresy Kalibračného združenia SR. Nová adresa je: