2017

Návrh Zákona o Metrológii komplet 2017 na medzirezortné pripomienkové konanie

KZSR Pripomienky k návrhu Zákona o Metrológii uplatnené na medzirezortnom pripomienkovom konaní

 

2016

Návrh ÚNMS SR na novelu Zákona 142/2000 Z.z. (2016)

Zákon 142/2000 Z.z. v aktuálnom znení (2016)

Pripomienky KZSR (2016) k návrhu novely Zákona 142_2000 Z.z.

 

Pripomienky (2013) - k návrhu malej novely Zákona č. 142/2000 Z.z.

 

Vážení kolegovia, ďakujeme za Vaše pripomienky. Nižšie uvedené pripomienkyboli zaslane spracovateľovi a sú uvedené na portáli právnych predpisov. V pribehu dvoch rokov očakávame pripravu celeho nového zákona o metrológii, pokiaľ máte a budete mať návrhy do nového zákona, napíšte nám!

Pripomienky KZSR

k novele (2013) zákona 142/2000 Z.z.:

§ 1 doplniť písm. f) zákon by mal upravovať taktiež požiadavky na meranie v regulovaných oblastiach a to predovšetkým z pohľadu zabezpečovania obchodného styku, ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a životného prostredia

§ 2 V Zákone by sa mali používať definície v súlade s normou STN 010115: 2011 a STN 0101 116 a nezavádzať nové definície už definovaných pojmov.

 Odôvodnenie: Norma je spracovaná na základe Medzinárodného metrologického slovníka -ISO/IEC Guide 99, ktorý bol vydaný medzinárodnými normalizačnými a odbornými organizáciami v oblasti metrológie ako sú : BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAP, OIML. V norme je odkaz na zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a vyhlášku č. 206/2000 Z. z. Preto Nové definície už definovaných pojmov vo vyššie uvedených STN zavádzajú zmätok a nejednoznačnosť používaných pojmov.

§ 2 - Použité pojmy v zákone doplniť o pojem

určená organizácia

ako organizácia, ktorú Úrad poverí trvalo, alebo ad-hoc činnosťou v súvislosti s realizáciou činnosti uvedených v tomto zákone (ako určená organizácia napríklad SMÚ, notifikovaná, či autorizovaná osoba, akreditovaná osoba, expertné pracovisko, SAV......)

Odôvodnenie:

Doteraz pod pojmom Určená organizácia sme vnímali „iba“ SLM. Ako vyplýva z textu novely zákona táto však tento inštitút rozširuje, avšak ďalej explicitne nedefinuje.

Regulovaná oblasť, v ktorej sa používajú určené i ostatné meradlá.

Ostatné meradlá pojem nie je jednoznačný, nakoľko zahŕňajú taktiež etalóny a meradlá nepoužívané k exaktnému meraniu.

Definovať pojem kalibrácia meradiel.

§ 5 za písmeno c) doplniť písmeno d) ostatné meradlá.

Ostatné meradlá uviesť ako samostatný bod

§ 9 k ods. (5) určená organizácia v prípade, že vykonáva aj metrologickú kontrolu meradiel (overovanie meradiel) musí podliehať identickému režimu ako autorizované osoby (akreditácia, proces autorizácie, udeľovanie autorizácie, dozor, pozastavenie, odňatie autorizácie...)

Odôvodnenie:
Terajšie definovanie postavenia a určenej organizácie (doteraz jediná a to SLM) týmto zákonom je týmto zrejmý akt pozitívnej diskriminácie, ktorý vytvára na trhu metrologických výkonov nerovnaké postavenie tejto organizácie voči akreditovaným kalibračným laboratóriám. Jej podstatná monopolizácia v regulovanej oblasti metrologickej kontroly (hmotnosť, merače PHM...) v konečnom dôsledku vysoko diskriminuje ostatné kalibračné laboratóriá, nakoľko na základe takéhoto postavenia SLM nežiaduco diktuje ceny s evidentným cieľom ovládnuť trh kalibračných služieb, čo sa postupne deje. Teda postavenie SLM voči autorizovaným a akreditovaným organizáciám je nerovné a SLM zreteľa hodne zvýhodňuje. Ak by SLM (ako určená organizácia) mala byť organizáciou, o ktorej stanoviská sa má ÚNMS SR opierať v regulovanej oblasti to predpokladá transparentnosť jeho postavenia voči štátnej správe a ÚNMS SR ako ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý by mal mať priamy vplyv a možnosť priameho ovplyvňovania jeho činnosti. Súčasný stav v tejto oblasti však považujeme z uvedeného hľadiska za netransparentný.

Zákon nedefinuje ako má postupovať Úrad voči určenej organizácii ako vykonávateľovi metrologickej kontroly určených meradiel. Máme za to, že tento postup by mal byť rovnaký ako voči autorizovaným osobám a takto by mal byť definovaný!

V záujme jednotnosti postupu regulátorov pri používaní ostatných kalibrovaných (neurčených) meradiel v regulovanej oblasti by mal Úrad tento postup konkretizovať vo vykonávajúcom predpise (vyhláške a MPM) obdobne ako urobil v oblasti určených meradiel. Z uvedeného vyplýva, že v záujme zabezpečovania jednotnosti a správnosti merania a následne jednotného koordinovaného postupu regulátorov v tejto oblasti zákon o Metrológii by mal mať postavenie zákona „lex generalis“.

§ 9 v odseku 8 vynechať určenú organizáciu, nakoľko SLM kalibráciu meradiel vykonáva ako akreditovaná organizácia.

§ 23 odst (3) (bod 40 návrhu novely) aktualizovať ustanovenie vo vete - Úrad pri preverovaní môže využiť osvedčenie o akreditácii - výraz „môže využiť“ nahradiť výrazom „využije“

Zdôvodnenie:
Ak je akreditácia činnosti laboratória podmienkou pre udelenie autorizácie, tak potom formulácia „môže využiť“ je nepríslušná.

§ 25 (bod 48 návrhu novely) doplniť formuláciu o povinnosti autorizovanej osoby zúčastniť sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní taktiež v prípade, ak tak určil úrad.

Zdôvodnenie:
Povinnosť zúčastňovať sa porovnávacích meraní vyplýva taktiež z inštitútu akreditácie, avšak úrad „nad rámec tejto povinnosti“ môže určiť autorizovaný osobám ďalšiu povinnosť zúčastniť sa na takomto medzilaboratórnom porovnaní..

§29 ods. (2) doplniť a upraviť takto:

Spôsobilosť vykonávať výkon kalibrácie a meraní je potvrdzovaná získaním platného osvedčenia o akreditácii pre oblasť výkonu autorizovanej činnosti. Znalosť predpisov súvisiacich s výkonom autorizovanej činnosti osvedčuje Úrad na základe úspešného absolvovania skúšky na Ústave. Platnosť osvedčenia je 5 rokov.

Odôvodnenie:
Akreditácia transparentne potvrdí schopnosť laboratória vykonávať výkony kalibrácie a meraní v zmysle kritérií uvedených v norme EN ISO/IEC 17025. Dlhodobé poznatky a skúsenosti o znalostiach predpisov súvisiacich s výkonom autorizovanej činnosti u zástupcov autorizovanej a registrovanej osoby ukazujú na aktuálnosť cyklického preverovania znalostí touto formou. Doteraz zavedenú formu preukazovania prostredníctvom školenia a výkonu skúšky na Ústave nevidíme dôvod meniť.

§ 32 ods. (3) písm. d) doplniť o text: Slovenský metrologický ústav

d) činnosti spojené so schvaľovaním typu určených meradiel, úradného merania, overovania určených meradiel a kalibrácie meradiel.

Odôvodnenie:
doplnenie pôsobnosti Ústavu o výkony úradného merania, overovania (metrologickej kontroly) určených meradiel a kalibrácie meradiel je nutné z titulu komplexnosti a vzájomnej prepojenosti uvedených činností ako aj logickej nadväznosti na činnosti zabezpečované Úradom (úradné meranie, overovanie určených meradiel a kalibrácia meradiel – SMÚ je zriadený aj pre tento účel ).

§ 32

(3) Slovenský metrologický ústav

f) činnosti spojené s posudzovaním splnenia odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa § 23,

doplniť o „a registráciu. podľa § 26“

Odôvodnenie:
Vzhľadom na § 26 Registrácia odsek (3) je potrebné doplniť činnosť ústavu o posúdenie splnenia odborných predpokladov žiadateľa o registráciu inak by posúdenie úrovne tejto činnosti nebolo zákonom pokryté.

Bratislava dňa 2.7.2013