Ako sa stať členom

Členom sa stáva právnická osoba po vykonaní nasledujúcich úkonov:

  • odporúčanie výboru KZSR zhromaždeniu delegátov členov KZSR na prijatie za člena
  • podpísanie Zmluvy o pristúpení k Základnej zmluve o združení v znení dodatkov č.1/2002, č.2/2008 a dodatku č. 3/2015
  • zaplatenie členského ročného poplatku vo výške 200 €.
  • Schválenie prijatia za člena členskou základňou KZSR

Základné výhody členstva:

  • člen neplatí vložné na konferencie organizované KZ SR (2x ročne),
  • člen prostredníctvom určeného zástupcu môže predkladať návrhy na nové aktivity KZ SR,
  • člen prostredníctvom určeného zástupcu môže voliť orgány KZ SR,
  • člen môže byť volený do orgánov KZ SR.
  • člen má pre svojich pracovníkov vložné na ďalšie podujatia organizované a realizované prostredníctvom KZSR cca o 50 % lacnejšie, ako pracovníci (účastníci podujatí KZSR) nečlenov KZSR .
  • člen využíva informácie určené iba pre členov združenia