Pozývame Vás na
 1. Kurz výpočet charakteristík snímačov teploty dňa 25. apríla 2017 vo vzdelávacom stredisku KZSR v Bratislave.
 2. Kurz meranie teploty a kalibrácia teplomerovv dňoch 15. až 17. mája 2017 v penzióne Q vo Zvolene
 3. Kurz meranie vlhkosti vzduchu a kalibrácia vlhkomerov v dňoch 17. až 19. mája 2017 v penzióne Q vo Zvolene

Pripravujeme kurzy

 • Meranie a kalibrácia meradiel pre rôzne druhy merania a meradiel
 • využívanie excelu v práci laboratória a vo vyhodnocovaní výsledkov meraní
 • Manažér kvality laboratória, certifikačného orgánu
 • Manažérstvo firemnej metrológie (firemný metrológ)
 • Interný audítor laboratória a firemnej starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania
 • kurzy na mieru podľa zadania objednávateľa
 

Pripravujeme medzilaboratórne porovnania (ILC)

 • 1) Koncové mierky do 100 mm
 • 2) digitálny číselníkový odchýlkomer 0 až 12,5 mm s delením 0,001 mm
 • 3) Strmeňový mikromer 50 až 75 mm s delením 0,001 mm
 • 4) zvinovací meter

 

Ponúkame

Účasť na ďalších medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (ILC) 

Vyšli

Noviny KZ SR 16 01

Noviny KZ SR 16 02

Noviny KZ SR 16 03

 
 

--------------------------------------------------------------------

Plán akcií KZ SR

Ponuka MLPM (ILC)

www.eurocal.eu

KZSR je zakladajúcim členom
                                    

                                    

Podpis zakladajúcej listiny EUROCAL - dňa 23. októbra 2012 v Skalskom Dvore (ČR)

Dávame do pozornosti

Trvalá ponuka akcií organizovaných a realizovaných prostedníctvom KZSR

18.10.2016 01:21
Plány činnosti KZSR na jednotlivé roky prestavujú základ trvalej ponuky odoborných akcií organizovaných a realizovaných prostrdníctvom KZSR s tým, že sú podľa aktuálnych požiadaviek členov a odbornej verejnosti precizované a doplňované.

Príprava medzinárodnej konferencie "Aktuálne otázky akreditácie vrátane správnej laboratórnej praxe" 2017

07.04.2016 14:02
temy na rokovanie Belehrad

Oznámenie

Spomíname na nášho Ing. Roberta Spurného, CSc.

06.04.2016 15:21
Až keď sme sa dozvedeli, že dňa 21. decembra 2015 skončil svoju životnú púť vo veku 66 rokov rodák zo Serede, náš kolega, priateľ a nadšenec náuky o meraní – metrológie, až vtedy sme si začali uvedomovať, kto nás navždy opustil. Na jeho poslednej ceste, keď sme sa s ním prišli...